ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιγράφουν -μεταξύ άλλων- τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του e-shop και στην παρούσα γίνεται αναφορά στον όρο «η Εταιρεία», ως τέτοια θα εννοείται η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που εδρεύει στην  Αθήνα, επί της οδού Ιακωβίδου 6, ΤΚ 11144, Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (αρ.Γ.Ε.ΜΗ.) 2112401000, με Α.Φ.Μ. 046641423 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ


Το www.a-delos.com  είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης εμπορευμάτων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η Εταιρεία. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Ιακωβίδου 6, ΤΚ 11144. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.a-delos.com, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω.


To ηλεκτρονικό κατάστημα έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα του www.a-delos.com  μέσω της δημιουργίας και καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης.


Καθώς είναι σημαντικό οι πελάτες, οι οποίοι θα επισκέπτονται το e-shop www.a-delos.com, να είναι πάντα ενημερωμένοι και διασφαλισμένοι, παρατίθενται οι παρακάτω όροι χρήσης προς ενημέρωση των επισκεπτών/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.a-delos.com


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.a-delos.com διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η Εταιρεία θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο www.a-delos.com έχουν διαβάσει προσεκτικά και έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης. Με την είσοδο του χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.a-delos.com συμπερένεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση που είναι πιθανό να προκύψει από την επίσκεψη του στο www.a-delos.com, καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.a-delos.com συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση στους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.a-delos.com διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.


Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές  μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.a-delos.com ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη πραγματοποιείται.


Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την Εταιρεία. Για αυτό τον λόγο η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως "ΓΚΠΔ") της ΕΕ. Στόχος είναι η διασφάλιση της ειλικρίνειας και της διαφάνειας όσον αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.a-delos.com. Η Εταιρεία συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία των πελατών/επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.a-delos.com σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. 


Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας συνίσταται σε λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου (e-shop), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα,  η Εταιρεία έχει ως αντικείμενο το εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται και τους σκοπούς επεξεργασίας. Η παρούσα δήλωση ισχύει για κάθε αλληλεπίδραση σας με την Εταιρεία.


Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. 


Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας, συναλλαγής και εν γένει αλληλεπίδρασης σας με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Δύναται επίσης να τις συνδυάζει με άλλες πληροφορίες προκειμένου να παρέχει και να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαφήμιση. 


Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας. Η συλλογή αφορά μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. 


Η συλλογή και εν γένει επεξεργασία γίνεται για διάφορους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω. Μεταξύ των σκοπών αυτών είναι και η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρεία αλλά και για να σας παρέχει τις καλύτερες εμπειρίες με τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες της. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όταν, για παράδειγμα, δημιουργείτε ένα λογαριασμό στο e-shop ή όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία. 


Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται δυνάμει διαφόρων νομικών λόγων και δικαιωμάτων ("νομικές βάσεις") όπως η συγκατάθεσή σας, τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας, η ανάγκη σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων με εσάς, καθώς και η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. 


Επίσης, ενδέχεται να αποκτηθούν δεδομένα από τρίτους. Η Εταιρεία προστατεύει τα δεδομένα που λαμβάνει από τρίτους σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο των δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε μία αγορά Προϊόντων μας μέσω του καταστήματος της Amazon, είναι πιθανόν να μας διαβιβαστούν τα δεδομένα Σας.


Όταν σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Ωστόσο, ορισμένες από τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται στον ηλεκτρονικό τόπο www.a-delos.com απαιτούν κάποια προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορέσει η Εταιρεία να ανταποκριθεί και να σας παράσχει το προϊόν ή την υπηρεσία. Εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και την παροχή ενός προϊόντος ή μιας Υπηρεσίας σε εσάς, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν ή την Υπηρεσία. Ομοίως, στις περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η συλλογή προσωπικών δεδομένων βάσει του νόμου ή για τους σκοπούς σύναψης ή εκτέλεσης μιας σύμβασης με εσάς, και δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η Εταιρεία δεν θα δύναται να συνάψει και να εκτελέσει τη σύμβαση. 


Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ανατρέχοντας στην Πολιτική Απορρήτου που έχει αναρτηθεί στο www.a-delos.com.


COOKIES


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας για την αποθήκευση δεδομένων και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από έναν διακομιστή Web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.a-delos.com χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύει και να σέβεται τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να σας παρέχει τη δυνατότητα εισόδου, να καταπολεμά τις απάτες, να αναλύει τις επιδόσεις των προϊόντων τα οποία παρέχονται σε αυτό και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω. To www.a-delos.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως της ιστοσελίδας www.a-delos.com, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Tα cookies χρησιμοποιούνται για να σας παρέχονται πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.a-delos.com. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.a-delos.com αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα την Google για στατιστικούς σκοπούς. Ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχει περισσότερες επιλογές ρυθμίσεων για τα επί μέρους cookies. Περαιτέρω, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.


Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα Cookies και άλλες ανάλογες τεχνολογίες ανατρέχοντας στην Πολιτική Απορρήτου που έχει αναρτηθεί στο www.a-delos.com.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


Όλο το περιεχόμενο του www.a-delos.com συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα του  www.a-delos.com και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας (συνολικά ή τμηματικά) παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας που αποτελεί την ιδιοκτήτρια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.a-delos.com 


ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ


Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.a-delos.com δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.a-delos.com είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο profile / account του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. H χρήση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.


ΑΓΟΡΕΣ


Διαδικασία Αγοράς


Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής: Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, να επιλέξετε ελεύθερα μέσα από το www.a-delos.com το προϊόν ή τα προϊόντα της αρεσκείας σας και να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Στη συνέχεια για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης σας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το κατάστημα μας, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα με τα στοιχεία σας. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να δώσετε την συγκατάθεση σας, γνωρίζοντας ότι η επιχείρησή μας, θα διασφαλίσει τα δεδομένα σας παρέχοντας την μέγιστη δυνατή προστασία. Τέλος ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που μας έχει γνωστοποιήσει μέσω της παραπάνω διαδικασίας. Η παραγγελία σας αποστέλλετε σε εμάς μέσω πληροφοριακού συστήματος, με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας (ο οποίος έλεγχος πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας). 


Κατά την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας, θα σας αποσταλεί ένα email επιβεβαίωσης ότι έχουμε λάβει την παραγγελία σας. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος διαθεσιμότητας των προϊόντων της παραγγελίας σας ως προς την διαθεσιμότητά τους και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια έλλειψη θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμο. 


Η αποστολή των προϊόντων θα πραγματοποιείται βάσει του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της εταιρείας ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε.


Η επιχείρησή μας μπορεί να έρχεται σε επαφή μαζί σας καθ΄όλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας σας για οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προκύψει.
Ακύρωση παραγγελίας


Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την αποστολή/παραλαβή του προϊόντος. Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό τηλεφώνου 210 2029552 κατά τις ημέρες και ώρες καταστημάτων.